เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

เป้าหมายหลัก 
1. เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับเศษส่วน ทศนิยม ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ให้เพื่อนๆและคุณครูฟังได้ว่า มีวิธีคิดอย่างไร เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร รวมทั้งนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. เข้าใจและสามารถใช้ทักษะกระบานการทางคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนๆและครูเข้าใจได้

ผังมโนทัศน์


ปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 12 สัปดาห์


Quarter
สัปดาห์
สาระ/เนื้อหา
จำนวน
ชั่วโมงเรียน
1
1
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
2
- การอยู่ร่วมกันในห้องเรียน
- สรุปความเข้าใจ (ก่อนเรียน)
2
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
5
ตะลุยโจทย์  ข้อสอบ
3
การวัด/วิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น/พีชคณิต
5
- เงิน (ค่า,หน่วย,การเปลี่ยนหน่วย)
- ปริมาตร(ค่า,หน่วย, การเปลี่ยนหน่วย)
- สมการ
4
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
5
- เกมการคิด (ลากเส้น 4 เส้นผ่านจุด 9 จุดโดยไม่ยกปากกา)
- เกมการคิด (ปลูกต้นไม้  10 ต้นให้ได้  5 แถว แถวละ 4 ต้น)
- การคิด จัตุรัส 5×5
5
จำนวนและการดำเนินการ
5
- การเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยม
- การเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วน
- การอ่านค่าเศษส่วน ทศนิยม
- การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน ทศนิยม
6
การวัด/ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์/จำนวนและการดำเนินการ
5
- ตารางหน่วย
- บวก ลบ ทศนิยม
7
เรขาคณิต/ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์/จำนวนและการดำเนินการ
5
- รูปเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิต
- คูณ ทศนิยม
- แก้โจทย์สถานการณ์
8-9
การวัด/ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์/จำนวนและการดำเนินการ
10
- กำไร ขาดทุน
- BMR (ส่วนสูง น้ำหนัก)
10-11
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
10
การจัดชุดความรู้
12
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
2
สรุปองค์ความรู้ (หลังเรียน)ตารางมาตรฐานตัวชี้วัด ตลอดทั้งปีการศึกษา

มาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
ค1.1ป.6/1
เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
1.1ป.6/2
เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
1.1ป.6/3
เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
1.2ป.6/1
บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยมพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำตอบ
1.2ป.6/1
วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับเศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยมและร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้
1.3ป.6/1
บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆของจำนวนนับและนำไปใช้ได้
1.3ป.6/2
บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
1.4ป.6/1
ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ
1.4ป.6/2
หา ห.ร.ม และ ค.ร.นของจำนวนนับ
สาระที่ 2 การวัด
2.1ป.6/1
อธิบายเส้นทางหรือบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆโดยระบุทิศทางและระยะทางจริงจากภาพแผนที่ และแผนผัง
2.1ป.6/2
หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
2.1ป.6/3
หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปวงกลม
2.2ป.6/1
แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม
2.2ป.6/2
แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
2.2ป.6/3
เขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆและแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง
สาระที่ 3 เรขาคณิต
3.1ป.6/1
บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ
3.1ป.6/2
บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
3.1ป.6/3
บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน
3.2ป.6/1
ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึมและพีรมิดจากรูปคลี่ หรือรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้
3.2ป.6/2
สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
สาระที่ 4 พีชคณิต
4.1ป.6/1
แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
4.2ป.6/1
เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหาและแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำตอบ
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
5.1ป.6/1
อ่านข้อมูลจากกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม
5.1ป.6/2
เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น
5.2ป.6/1
อธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมายเช่นเดี่ยวกับคำว่า
- เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
6.1ป.6/1
ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
6.1ป.6/2
ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
6.1ป.6/3
ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
6.1ป.6/4
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6.1ป.6/5
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
6.1ป.6/6
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตารางเชื่อมโยงทักษะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น